Bedrijventerreinen Leidse regio

Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen immers voor 42.500 directe banen in onze regio. Dit is een derde van de werkgelegenheid. De Leidse regio wil dan ook dat haar bedrijventerreinen goed aansluiten bij de vraag van de markt. Dit nieuwe project gaat aan de slag met de vraag: Waaraan hebben bedrijven op korte en langere termijn behoefte en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen? 

Projectleiding: gemeente Leiderdorp. Betrokken partners: alle gemeenten, VNO/NCW Rijnland, Leidse Koepel van Ondernemersverenigingen, Ondernemersvereniging Bio Science Park en de Katwijkse Ondernemersvereniging.

Aanpak verdiepend onderzoek

Bedrijventerreinen

Bestuurlijk verantwoordelijke Kees Wassenaar, wethouder economie Leiderdorp: ‘Gemeenten en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor een sterke economie. Bedrijven zorgen immers voor 42.500 directe banen en zo’n 10.000 indirecte banen in onze regio.’

Gerbrand Kuipers, projectleider: ‘De provincie Zuid-Holland heeft in 2017 een nieuwe Behoefteraming bedrijventerreinen opgesteld. Voor een verdere aanvulling zijn de gemeenten in de Leidse regio samen met vertegenwoordigers van ondernemers gestart met een verdiepend onderzoek. Dit moet inzicht geven in de lange termijn behoefte van bedrijven, de locatie- en huisvestingseisen en wensen van de diverse sectoren bedrijvigheid, en de marktkwaliteiten en economische (toekomst)waarde van het bedrijventerreinenaanbod in de regio. Stec Groep voert voor ons het onderzoek uit en houdt hiervoor gesprekken.’

Hub Ploem van Stec: ‘De eerste resultaten laten zien dat er op korte en middellange termijn behoefte blijft bestaan naar bedrijventerreinen. Dat is ook terug te zien in de dynamiek van de afgelopen jaren. Er zijn diverse nieuwbouwontwikkelingen van grotere bedrijven en ook in de toekomst verwachten we ruimtevraag van bedrijven. Een groot deel van die vraag zal sterk verbonden zijn aan de economie van de Leidse regio. Die moet dus ook in de regio worden gefaciliteerd. Het gaat dan om bedrijven in (groot)handel, bouw en productie; kortom reguliere bedrijvigheid. Binnenstedelijk is er daarnaast specifieke vraag vanuit stedelijke functies zoals sportscholen, reparatie en showrooms en vraag gerelateerd aan het bioscience cluster. Het aanbod aan bedrijventerrein is echter beperkt in Leiden en de 071-regio. Bovendien spelen er discussies over transformatie van werklocaties als gevolg van de verstedelijkingsopgave in de regio, wat een heldere koers en strategie van overheid en bedrijfsleven noodzakelijk maakt.’

Het onderzoek van Stec is in januari afgerond. De uitkomsten vormen de basis voor het vervolg. Eerst worden de uitgangspunten vastgelegd in een convenant tussen gemeenten en bedrijfsleven. Vervolgens wordt er een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de ondernemers van de bedrijventerreinen. Hierin worden per bedrijventerrein keuzes gemaakt waar betrokken partijen samen achter staan: gemeenten, ondernemers en de provincie. De bedrijventerreinenstrategie van de Leidse regio is naar verwachting medio 2018 klaar.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Gerbrand Kuipers via gkuipers@leiderdorp.nl.