Get Connected 071!

Economie071 werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Deze thema’s zijn voortgekomen uit Index071 en door de stuurgroep omarmd als zijnde de moeite waard om verder te onderzoeken. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit onze partnerorganisaties. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

De verkenningen zijn 8 juni gedeeld en concreet gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071. Naast de professionals die we hebben gesproken, waren er ook andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, ondernemers en overheid.

Op 14 juni heeft de stuurgroep een terugkoppeling gekregen van de opbrengst van Get Connected 071. Met de eigen organisatiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het programmabureau brengt nu de partners op actieniveau bij elkaar. Dan wordt bepaald hoe projecten concreet worden opgepakt. Zo houden we de vaart erin en kunnen we snel van droom naar daad!

Bekijk de tekeningen van de drie themasessies

ArbeidsmarktDuurzaamheidMobiliteit

Acties nav de verkenning Duurzaamheid

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Duurzaamheid een Verkenning gemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

 • Duurzaam Ondernemen: commerciële strategische aanpak van duurzaam ondernemen binnen bedrijven in de regio.
  • Resultaat is het commercieel benutten van Duurzaamheid. Differentiatie en innovatie zorgen voor groei & margeverbetering. De aanpak is nu uitgewerkt als minor binnen de Hogeschool Leiden. Er zijn kansen voor doorontwikkeling als regionale aanpak vanuit een omgeving als HUBspot. Dit draagt bij aan een innovatieve en robuuste ondernemersstructuur in de Leidse regio. Inmiddels is hiervoor een onderzoek gestart.
 • Creëren van een Living Lab op gebied van Circulaire economie.
  • Om dit te bereiken faciliteren we de inzet van een expert om een Living Lab te creëren. Projectkansen die genoemd zijn in de Workspace en in een living lab situatie kunnen worden opgepakt zijn: terugdringen van verpakkingen, hergebruik plastic, gedragsverandering consument en een digiportal ontwikkelen ter ondersteuning van het netwerk. Inmiddels is hiervoor een onderzoek gestart.
 • Ondersteunen van een Regionale Energie Coöperatie op basis van een publiek fonds
  • Holland Rijnland is initiatiefnemer. Het gaat hierbij om regionale energiebesparing en levering van duurzame energie (wind en zon). Het gaat om commitment van partners qua inhoud en financiën.
 • Stimuleren van vergroening bedrijventerreinen en openbare ruimte.

Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.

Acties nav de verkenning Mobiliteit

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Mobiliteit een Verkenning gemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

 • Creëren van een Living Lab op gebied van Mobiliteit
  • Om dit te bereiken faciliteren we de inzet van een expert om een Living Lab te creëren. Focus op acties die we nu kunnen oppakken. Op basis van de bevindingen uit het Living Lab worden er speerpunten geformuleerd voor de 071 regio op terrein van mobiliteit. Projectkansen die genoemd zijn in de Workspace en in een Living Lab situatie kunnen worden opgepakt zijn: Creëer een veilige groei en testomgeving voor o.a. een deelfietsensysteem, ontwikkeling van waterstoftankstation en productie van waterstof, transport (pakketten) en slimme logistiek, electrische bussen (pilot Eindhoven). Inmiddels is er een intentieverklaring Duurzame kilometers ondertekend en vindt hiervan de uitwerking via kennissessies plaats.
 • Maak een crossover naar project Internet of Things.

Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.

Acties nav de verkenning Arbeidsmarkt van de toekomst

Als start van de zoektocht naar nieuwe projecten is voor Arbeidsmarkt van de toekomst een Verkenning gemaakt van trends en ontwikkelingen en kansen voor de regio.

Tijdens de bijeenkomst Get Connected 071 hebben we met professionals deze uitwerking gemaakt. Bekijk ook de tekening.

Partners zien kansen op de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen

 • Ontwikkel een Platform / netwerk met als doel initiatieven op terrein van sociaal ondernemen te verbinden. Dit kan een bijdrage leveren aan het reduceren van het aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Crossover met verkenning van gemeente Leiden over Sociaal Ondernemen. Hierin worden de kansen voor het opzetten van een platform / netwerk voor (startende) innovatieve ondernemingen met een maatschappelijke missie onderzocht.
 • Ook de ontwikkeling van een ‘Social impact bond’ is interessant om te onderzoeken: hierbij kunnen ondernemers aanspraak maken op publieke middelen als het maatschappelijk rendement van de onderneming wordt aangetoond.

Verbinden

Hierbij gaat het om kennisontwikkeling van de arbeidsmarkt in samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dat wil zeggen: er blijkt duidelijk behoefte aan een Arbeidsmarktmonitor op schaal van de 071 regio. Op basis van data wordt gezocht naar kansen voor samenwerking en verbinding.

Ontmoeten

Hierbij gaat het om het persoonlijk in contact komen op gebied van vraag en aanbod. Denk aan een beurs waarbij stage- of werkzoekenden en werkgevers  kort kennis maken en kijken naar een match.

Projectvoorstel van Technolab n.a.v. de Workspace: Dromen & Doen. Dit voorstel faciliteert arbeidsmarktoriëntatie op niveau Havo 4. Inmiddels is hiervoor een project gestart.

Het programmabureau brengt de partners op deze punten nu bij elkaar.