Centrum voor Vitaliteit

Life Sciences & Health is een zeer belangrijke sector voor de Leidse regio-economie. Vanuit het oogpunt van versterking van de economische structuur is het wenselijk dat er een nieuwe, aanvullende sector wordt gekozen. Een sector van waaruit dwarsverbanden te maken zijn met bestaande sectoren. Binnen de economische agenda is gekozen voor het thema vitaliteit.

Projectleiding: Hogeschool Leiden| Betrokken partners: Gemeente Voorschoten en Leiderdorp | (Externe) partners: bedrijven, LUMC, TNO, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Zorg en Zekerheid, Proud2bme, eHealthCompany, InnovationQuarter, Medivision, VNO-NCW West, HUBspot.

Vitaliteit voor burgers en werkers in Leidse regio

Het Centrum voor Vitaliteit heeft het doel zichtbaar bij te dragen aan de regionale Leidse economie. Aan het eind van 2018 heeft het centrum de volgende twee doelen bereikt:

 • Er is een toename aan economische activiteiten rond het thema ‘Vitaliteit’ in de Leidse Regio.
 • De vitaliteit van burgers en werkers in de Leidse regio is verbeterd.

Erik Baars, projectleider vanuit Hogeschool Leiden: ‘Komend jaar komen er weer veel nieuwe initiatieven aan. Bij bestaande initiatieven maken we weer een kwaliteitsslag. Omdat het vaak ook gaat om innovatie en techniek, zoeken we steeds de verbinding met HUBspot en project Internet of Things, maar we hebben natuurlijk ook oog voor partners binnen Economie071 en de regio. Zo geven we met elkaar een boost aan de regionale economie rondom vitaliteit.’ Lees meer in dit interview.

Terugblik 2017

 • Vanaf januari is het Centrum voor Vitaliteit (CvV) in HUBspot op woensdagen van 10.00 – 17.00 uur open voor vitaliteitsondernemers en andere geïnteresseerden.
 • Samen met partners (TNO, HUBspot, Innovation Quarter) zijn er twee startup tracks voor vitaliteitsondernemers georganiseerd en met succes afgerond.
 • De gemeente Leiderdorp heeft een succesvolle pilots met Healthcoins afgerond. Het CvV onderzoekt nu de mogelijkheden om dit project breed uit te rollen in de regio 071, waarbij zoveel mogelijk regionale vitaliteitsondernemers deel gaan uitmaken van het netwerk.
 • Bij de gemeente Voorschoten is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de vitaliteit en de vitaliteitsvragen van ‘de ouder wordende Voorschotenaar’. Recent is in aansluiting hierop een project gestart om m.b.v. gemeente, ondernemers en andere stakeholders de groep slecht bereikbare eenzame ouderen te bereiken en de eenzaamheid terug te dringen.
 • In april is het projectplan en de begroting voor 2017 en 2018 goedgekeurd door de stuurgroep Economie071.
 • In mei kwamen de huisstijl, website (centrumvoorvitaliteit.nl) en de digitale Nieuwsbrief gereed, en is samen met Hogeschool Leiden het eerste symposium ‘Vitaliteit van mensen versterken door innovatie en ondernemerschap Wat, hoe, en waar gaan we naar toe’ georganiseerd.
 • Rond de volgende vragen worden de netwerken verder uitgebouwd: “hoe houd ik mijn werknemers vitaal?” en “op welke manier houden we de ouder wordende burger vitaal?”.
 • In diverse projecten zijn ondernemers betrokken.
 • Inmiddels hebben meer dan 90 ondernemers het Centrum bezocht, hebben 32 HBO studenten onderzoek gedaan, is de Vita-16 vragenlijst bij ongeveer 2000 mensen afgenomen, is het traject Regiomakers met succes afgerond en deden aan de pilot Healthcoins ongeveer 100 ambtenaren mee.
 • Er is een samenwerking tot stand gekomen met de organisatie van Health Events Rotterdam (healthevents.nl) en het CvV heeft in het laatste Health Event geparticipeerd.
 • Er is beleid gemaakt t.a.v. het meten van vitaliteit bij verschillende doelgroepen en er is een meetinstrument om op fysiologisch niveau vitaliteit te kunnen meten, aangeschaft.
 • Tenslotte heeft het consortium Vitale Delta (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) een belangrijke RAAK-SIA Sprong subsidie ontvangen. De doelstelling van Vitale Delta is het effectief bevorderen van vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam. Ook het CvV is hier nauw bij betrokken.

Mijlpalen voor 2018

Belangrijke mijlpalen voor het komende half jaar zijn:

 • Het, indien gewenst, duurzaam uitrollen van het Healthcoins project in de regio 071 als ondersteuning voor een zich ontwikkelende regionale vitaliteitseconomie.
 • Het ontwikkelen van een vraag- en aanbod websiteonderdeel voor regionale vitaliteitsproducten en -diensten (zie bovenstaande animatie)
 • Het verder ontwikkelen en implementeren van communicatiestrategieën rondom CvV activiteiten.
 • Het samen met Health Events Rotterdam ontwikkelen en organiseren van regionale Vitaliteitsevents 071 (zie eerste video).
 • Het koppelen van producten en diensten van regionale vitaliteitsondernemers aan het Healthcoins project, de Vitaliteitsevents 071 en de vraag- en aanbod website.
 • Het afnemen van de halfjaarlijkse vitaliteitsenquête onder inwoners in de Leidse regio.
 • Het versterken van de vraagarticulatie (aan welke vitaliteitsproducten en -diensten is behoefte in de Leidse regio).
 • Een eerste stap zetten in de ontwikkeling van een netwerkdatabase vitaliteit.
 • Het ontwikkelen en inzetten van een eerste concept Index en meetprocedure om de voortgang van het CvV te kunnen monitoren.
 • Een bijeenkomst met een brede groep adviseurs van het CvV.
 • Het inzetten van een brede groep studenten bij onderzoeksactiviteiten.
 • Het verkrijgen van aanvullende projectfinanciering.