Onderzoek als basis van de agenda

Aan de basis van Economie071 ligt het onderzoek van Bureau Louter Kennis maken met de Leidse regio. Op basis hiervan zijn 5 thema’s gekozen waarop onze partners samenwerken. Deze thema’s zijn via een intensief proces tijdens thematafels uitgewerkt. Hierbij waren vertegenwoordigers uit de werkvelden overheid, onderwijs/kennis en ondernemers aanwezig. Dit heeft tot een gezamenlijke visie geleid.

Krachtig netwerk van partners

Economie071 is gebaseerd op het inrichten van een krachtig netwerk door het organiseren van krachtige schakels en verbindingen.

Organogram Economie071

Organogram Economie071

De kracht van Economie071 zit in het netwerk van partners in de regio: overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Om de doelstellingen van Economie071 te realiseren moet de kracht van het netwerk zo effectief mogelijk worden ingezet. Daarvoor zijn twee zaken essentieel:

  • zorg dat de kracht van elke schakel goed wordt benut en
  • zorg dat de individuele schakels in het netwerk goed onderling zijn verbonden.

Deze twee zaken zijn dan ook de basis van de organisatorische inrichting van programmabureau Economie071.

Het benutten van de kracht van elke schakel

Het benutten van de kracht van elke schakel wordt gerealiseerd door de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op decentraal niveau neer te leggen. De projecten worden dan ook decentraal uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt daarmee bij de 14 partners. Daar zit de expertise om de projecten goed uit te voeren, daar worden de investeringen gedaan en daar worden de baten het meest gevoeld.

Het programmabureau heeft hierin de rol van koers houden, tempo maken en communiceren. Door steeds het einddoel centraal te stellen, door steeds de regionale samenwerking te benadrukken, waarbij elke partner vanuit zijn eigen kracht wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren, wordt een maximaal resultaat behaald.

Bij afronding van projecten zal vanuit het programmabureau opnieuw een voorstel worden voorbereid voor nieuwe projecten aan de hand van de oorspronkelijk uitvoeringsprogramma.

Krachtige verbindingen

Om krachtige schakels om te zetten in een krachtig netwerk, zijn krachtige verbindingen nodig die tot stand komen door:

  • overleg over de doelstellingen en de uitvoering van de strategische agenda, zowel binnen de samenwerking (partners) als daarbuiten (gesprekken met nieuwe strategische partners);
  • een gezamenlijk inzicht in de voortgang bij de uitvoering van de projecten;
  • een gezamenlijke communicatie en verantwoording over de behaalde resultaten;
  • bijeenkomsten die bijdragen aan de vorming van waardevolle netwerken.

Deze verbinden worden gelegd door het programmateam, als stimulerende kracht van Economie071. Zij zorgen voor dwarsverbindingen tussen projecten, communiceren over doelstellingen en over de samenhang tussen de projecten. Daarnaast vertegenwoordigt het programmateam Economie071 in overlegstructuren op regionaal en provinciaal niveau.

Taken, rollen en bevoegdheden

Het programmabureau is ondergebracht in Stichting Economie071. Deze stichting heeft vooral een administratieve status en rol. De inhoudelijke en financiële besturing van het programma, het definiëren van nieuwe projecten, het bewaken van de voortgang en de evaluatie gebeurt door de stuurgroep, die wordt ondersteund door het programmabureau. Investeringen die nodig zijn voor projecten worden altijd voorgelegd aan de gemeenteraden.

Het programmabureau bestaat uit een programmamanager (0,8 fte) en een senior communicatieadviseur (0,6 fte).