Leidse regio economisch robuust

Het 071-gebied blijft zich economisch sterk ontwikkelen. De Index071 (editie 2016/2017) – een meetinstrument voor de economische robuustheid van de Leidse regio – laat namelijk een flinke winst zien ten opzichte van het ijkjaar 2012. Dit terwijl in grote delen van het land nauwelijks sprake was van groei. Ook de indexcijfers van 2016 laten zien dat de economie van de Leidse regio zich ten opzichte van het vorige jaar weer verder heeft versterkt. De sterke score wordt met name veroorzaakt door twee onderdelen van de index; het Life Science- and Health-cluster en de groei van het aantal kenniswerkers en startende ondernemers. Beide factoren hebben direct te maken met de status van 071 als kennisregio.

De index meet niet de effectiviteit van het gezamenlijke beleid. Daar zijn andere instrumenten voor. De index draagt wel materiaal aan om te discussiëren over de ontwikkeling van de regio. De index laat zich uitdrukken in een eenvoudig eindcijfer. Het voordeel van dat cijfer is het beeldende vermogen: het is een metafoor voor iets heel ingewikkelds als het functioneren van een gebied met 270.000 inwoners. Het nadeel is dat cijfers hun eigen leven gaan leiden. Daarom merken we – net als bij de eerdere edities – weer op dat de index niet het slot, maar het begin van de debat is over hoe het met het 071-gebied gaat.

Download hier Index071 (editie 2016/2017).

Download hier Index071 van 2015.

Download hier het boekwerkje van Index071 editie 2014

Download hier de Index071-tabellen van 2014.

Bekijk ook de Regio Monitor Zuid-Holland 2017 en de Randstad monitor 2016.

Inzetten op eigen kracht loont

Life Siences and Health en ondernemerschap en jong talent zijn twee thema’s die kenmerkend zijn voor de 071-regio als kennisregio. Deze ontwikkelen zich sterk. Door in te zetten op deze thema’s heeft de regio een zelfstandige positie ontwikkeld tussen de zuid- en noordvleugel in. Ook op het thema ‘regiomarketing’ blijft de 071-regio zich goed ontwikkelen. Dat blijkt met name uit de constante instroom van expats. De uitdaging is de kennisintensiteit van het cluster Life Sciences en Health en de aantrekkingskracht op jongeren, vast te houden en tegelijkertijd de mogelijke achterstand op punt van vestigingsklimaat en bereikbaarheid weg te werken.

Trends en ontwikkelingen

In de index is dit jaar ook een hoofdstuk opgenomen die een aantal trends en ontwikkelingen in de economische structuur in beeld brengen. Dit zijn trends die vanuit een aantal gezaghebbende kennisbronnen worden aangedragen. Het gaat om een eerste verkenning van onderwerpen als energie- en klimaatneutraliteit, circulaire economie, Smart City, uitnodigingsplanologie, bètatechniek, robotisering en de veranderende arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze verkenning gaat Economie071 kijken naar nieuwe projecten binnen de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Globaal beeld per thema

 1. Life Sciences & Health

Opnieuw een goede ontwikkeling van 111 naar 117 indexpunten

De werkgelegenheid groeit, het aantal bedrijven neemt toe evenals het aantal studenten met een gerelateerde opleiding.

 

 1. Ondernemerschap en jong talent

Ook een prima ontwikkeling van 110 naar 115 indexpunten

Er is een groei van het aantal startende ondernemers en bedrijven met één werknemer. Er gaat een positieve bijdrage vanuit aan de diversiteit, continuïteit en veerkracht van het lokale bedrijfsleven

Daarnaast weet de regio talent aan zich te binden. Het aantal hoogopgeleiden is in drie jaar tijd met ruim 12% toegenomen.

 

 1. Onderwijs-arbeidsmarkt

Kleine achteruitgang van 106 naar 105 indexpunten

Het aantal bedrijven dat stages mag aanbieden neemt toe, maar het aantal plaatsingen in stages neemt af.

Positief: Het aantal HBO-studenten dat kiest voor arbeidsmarktrelevante opleidingen neemt toe. Bovendien neemt het aantal studenten met een kwalificatieniveau 4 toe.

 

 1. Vestigingsklimaat

Dit mandje laat een lichte daling zien van 104 naar 102 indexpunten.

Knelpunt is de autobereikbaarheid van de economische hotspots. In de meetperiode waren er echter een aantal wegwerkzaamheden in uitvoering, waarvan je mag veronderstellen dat ze op de langere termijn juist positief bijdragen aan die bereikbaarheid.

 

 1. Regiomarketing

Dit mandje laat een lichte groei zien. Opvallend is de gestage groei van het aantal expats. Opnieuw een onderbouwing voor het internationale karakter van de 071-regio. Dit past ook bij de stijging van het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties.

Doorontwikkeling Economie071

Dit jaar is er een extra verdiepingshoofdstuk toegevoegd aan de Index. De aanleiding hiervoor is de intentie van de partners van Economie071 de uitvoering te verlengen tot 2020. We kijken daarom vooruit naar de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode.

De Index geeft een inkadering van de volgende ontwikkelingen / trends:

 • Energie en Klimaatneutraliteit
 • Circulaire economie
 • Smart City
 • Uitnodigingsplanologie
 • Bètatechniek
 • Robotisering en de arbeidsmarkt

Daarnaast zijn er drie onderwerpen aangedragen door partners van Economie071. Het betreffen onderwerpen, waarbij verschillende organisaties kansen zien in samenwerking binnen Economie071, te weten:

 • Arbeidsmarkt van de toekomst
 • Mobiliteit
 • Duurzaamheid

Vanuit het programmabureau brengen we nu voor deze onderwerpen in beeld:

Hoofdvraag:

 1. “Hoe passen de onderwerpen ‘Arbeidsmarkt van de toekomst’, ‘Mobiliteit’ en ‘Duurzaamheid’ binnen de vijf thema’s van Economie071?”

Deelvragen:

 1. Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van ‘Arbeidsmarkt van de toekomst’ ‘Mobiliteit’ en ‘Duurzaamheid’ volgens de literatuur  en welke zijn relevant voor Economie071?
 2. Binnen welke thema’s van Economie071 passen de trends en ontwikkelingen uit de literatuur?
 3. Wat speelt er bij de partners rondom de drie onderwerpen en welke ambities hebben zij op dit vlak?

Aanbevelingen:

 • Waar liggen projectkansen op het gebied van ‘arbeidsmarkt van de toekomst’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Mobiliteit’ voor Economie071?

Aan dit traject werkt het programmabureau, samen met twee stagiairs, te weten: Marit van Heugten (WO bestuurskunde) en Roos Alkemade (HBO bestuurskunde).

We werken toe naar een Workspace die voor de zomer wordt gehouden. Een bijeenkomst waar alle betrokkenen bij Economie071 en experts op de onderwerpen worden betrokken en in discussie gaan over genoemde drie onderwerpen.

Doel is te komen tot nieuwe projecten binnen de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en de veranderende arbeidsmarkt.