Privacyverklaring Economie071

Stichting Economie071, gevestigd aan Stationsweg 26, 2312 AV Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doelstelling Economie071

Economie071 voert projecten uit die de economie in de Leidse regio versterken. Het is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Met 14 partners werken we aan concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

We werken vanuit de volgende overtuiging: de economie stopt niet bij gemeentegrenzen en samen kom je verder dan alleen.

Contactgegevens:

Stichting Economie071

Stationsweg 26

2312 AV Leiden

+31 6 527 579 86

htpp://www.economie071.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joke Busschots, communicatieadviseur, via j.busschots@economie071.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Economie071 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens van je organisatie en/of gegevens die je zelf hebt ingevuld

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens (woonplaats)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.busschots@economie071.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Economie071 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerelateerd aan onze projecten)

Geautomatiseerde besluitvorming

Economie071 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Economie071) tussen zit. Economie071 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven
  • Google analytics voor het analyseren van website bezoek
  • Voor het verzenden van nieuwsberichten: perslijsten, verzendlijsten van contactpersonen binnen onze 14 partnerorganisaties, Twitter, Facebook en Linkedin.

Ontvangers krijgen van ons berichten om op de hoogte te blijven van de vorderingen van de Economische Agenda en van bijeenkomsten die nav onze agenda en onze projecten worden georganiseerd. Via een druk op de knop kan iedereen zich gemakkelijk afmelden en laten verwijderen van de verzendlijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Economie071 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als bewaartermijnen hanteren we de einde looptijd van het convenant van onze agenda: 1 december 2020.

Delen van persoonsgegevens met derden

Economie071 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor onze projecten die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, gelden dezelfde regels als in dit statement. Deze bewerkersovereenkomst zorgt voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Economie071 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Economie071 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Economie071 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar j.busschots@economie071.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Economie071 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Economie071 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Programmabureau Economie071 via j.busschots@economie071.nl.

Mei 2018.